Regulamin sklepu

§1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy bilety.festiwalzycia.pl prowadzi sprzedaż biletów na wydarzenia kulturalne i rozrywkowe.
 2. Administratorem sklepu internetowego bilety.festiwalzycia.pl jest NINIWA Spółka z o. o. (dalej zwany Organizatorem) z siedzibą pod adresem: ul. Posmyk 5, 42-700 Lubliniec, NIP: 575-18-86-662, REGON: 243536123, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000506021, której jedynym udziałowcem jest Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.
 3. Sklep internetowy bilety.festiwalzycia.pl jest dostępny przez stronę internetową pod adresem www.bilety.festiwalzycia.pl.
 4. Korzystanie ze sklepu internetowego bilety.festiwalzycia.pl jest dobrowolne, a każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu sklepu.
 5. Klientem sklepu internetowego bilety.festiwalzycia.pl może być osoba, która ukończyła 18 lat lub posiada zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na dokonanie zakupu.
 6. Sklep internetowy bilety.festiwalzycia.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

§2. Warunki sprzedaży

 1. Sklep internetowy bilety.festiwalzycia.pl prowadzi sprzedaż biletów na wydarzenia kulturalne i rozrywkowe.
 2. Sprzedaż biletów odbywa się wyłącznie na stronie internetowej bilety.festiwalzycia.pl.
 3. Sklep internetowy bilety.festiwalzycia.pl informuje o dostępności biletów i cenie w momencie składania zamówienia.
 4. Do ceny biletu może zostać doliczona “Opłata serwisowa”.
 5. Sklep internetowy bilety.festiwalzycia.pl zapewnia Klientom możliwość dokonania zapłaty za bilet za pomocą systemu płatności online.
 6. Sklep internetowy bilety.festiwalzycia.pl zobowiązuje się do dostarczenia biletów w wyznaczonym terminie.
 7. Podczas rejestracji konieczne jest podanie działającego i aktywnego adresu e-mail Uczestnika, w celu skutecznej komunikacji Organizatora z Uczestnikiem. Za niedostarczone wiadomości z powodu wprowadzenia w formularzu błędnego adresu e-mail Organizator nie odpowiada.
 8. Sklep internetowy bilety.festiwalzycia.pl zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia. W przypadku odwołania wydarzenia, Klient ma prawo do zwrotu ceny biletu.
 9. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.
 10. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.”
  Bilet upoważniający do wejścia na Imprezę musi być oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora. Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wymiany Biletu na Identyfikator i wstępu na Imprezę.
 11. Organizator informuje, iż unikalny kod kreskowy znajdujący się na każdym Bilecie upoważnia do jednorazowej wymiany Biletu na Identyfikator (opaskę). Każdorazowe wejście na Teren Imprezy przysługuje tylko Uczestnikowi z nieuszkodzonym Identyfikatorem umocowanym na trwałe na ręce.
 12. Organizator ostrzega, że w przypadku udostępnienia Biletu (w jakiejkolwiek formie) osobie trzeciej, Bilet ten może być wykorzystany przez tę osobę, co w konsekwencji spowoduje, że nabywca Biletu spotka się z odmową wstępu na Imprezę.
 13. W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest małoletni w wieku poniżej 16 lat, może on uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej – opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej na piśmie przez opiekuna prawnego, która przy pierwszym wejściu na Imprezę w punkcie informacyjnym przekaże deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego przez Organizatora.
 14. W przypadku, gdy osoba z niepełnosprawnością chce uczestniczyć w Imprezie wraz z opiekunem każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia Biletów.
 15. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu niewykorzystanego Biletu.

§3. Zwroty i reklamacje

 1. W przypadku zakupu biletów Klientowi zawierającemu umowę w systemie rejestracji na Festiwal Życia poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Pozostałe przypadki będą rozpatrywane każdorazowo przez Organizatora.
 2. Ewentualne zgłoszenia reklamacyjne dotyczące pakietów uczestnictwa będą rozpatrywane indywidualnie przez Organizatora. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: info@festiwalzycia.pl. W tytule maila prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz umieszczenia słów „Reklamacja”. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail wskazany w reklamacji w ciągu 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

§4. Ochrona danych osobowych

 1. Sklep internetowy bilety.festiwalzycia.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych związanych z działalnością sklepu internetowego bilety.festiwalzycia.pl.
 3. Sklep internetowy bilety.festiwalzycia.pl nie udostępnia danych osobowych Klientów innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

§5. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin sklepu internetowego bilety.festiwalzycia.pl wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej sklepu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie sklepu internetowego bilety.festiwalzycia.pl zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego bilety.festiwalzycia.pl rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby sklepu internetowego bilety.festiwalzycia.pl.