Regulamin

Regulamin Festiwalu Życia w Kokotku

8–14 lipca 2024 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji, rejestracji i uczestnictwa w wydarzeniu „Festiwal Życia” (zwany dalej: „Festiwalem”) organizowanego w Lublińcu-Kokotku (ul. Posmyk 5) w dniach 8-14 lipca 2024 r.
 • Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Młodzieżowe NINIWA z siedzibą pod adresem: ul. Posmyk 5, 42-700 Lubliniec, KRS: 0000365792, REGON: 241735812, NIP: 5751875138. Producentem wykonawczym jest NINIWA Spółka z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Posmyk 5, 42-700 Lubliniec, NIP: 575-18-86-662, REGON: 243536123, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000506021, której jedynym udziałowcem jest Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.
 • Współorganizatorami wydarzenia jest Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, Archidiecezja Katowicka, Archidiecezja Częstochowska, Diecezja Bielsko-Żywiecka, Diecezja Gliwicka, Diecezja Sosnowiecka, Archidiecezja Wrocławska i Diecezja Opolska.
 • Festiwal jest wydarzeniem religijnym, szczególną formą rekolekcji spełniających cele kultu religijnego i pożytku publicznego. Festiwal nie jest imprezą masową w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, jest jednak wydarzeniem zamkniętym tylko dla uczestników.
 • W ramach Festiwalu organizowane są imprezy masowe, na terenie których obowiązuje dodatkowy, niezależny regulamin.
 • Festiwal nie jest działaniem komercyjnym, nastawionym na gromadzenie zysku (działalność gospodarcza).
 • Organizowany Festiwal nie jest wypoczynkiem dzieci i młodzieży w myśl ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jednak w ramach Festiwalu możliwy jest udział grup organizujących wypoczynek młodzieży.
 • Przez organizację Festiwalu rozumie się: przygotowanie i animację programu rekolekcyjnego, w szczególności modlitw, Mszy świętych, konferencji religijnych, animację doświadczeń duchowych i nabożeństw; organizację dodatkowych atrakcji takich jak koncerty, pokazy filmów itp.; zaaranżowanie noclegów na polu namiotowym dla Uczestników; codzienne wyżywienie w formie jednego ciepłego posiłku w porze obiadowej i wydanie wrzątku w porze śniadania i kolacji; zapewnienie zaplecza sanitarnego, a także troska o bezpieczeństwo Festiwalu i jego uczestników.
 • Każda osoba biorąca udział w Festiwalu jest zobowiązana do zapoznania się, zaakceptowania i stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w Festiwalu.
 • Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, o których poinformuje na stronie internetowej wydarzenia.
 • Celem Festiwalu jest publiczne krzewienie kultu religijnego i działania wychowawcze zgodne z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.
 • Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. „Terenie Festiwalu” – oznacza to wyznaczony obszar, na którym przeprowadzany jest Festiwal, stosownie oznaczony lub odgrodzony przez Organizatora, w tym pole namiotowe;
  2. „Identyfikatorze” – oznacza to identyfikator wydawany przez Organizatora podczas rejestracji po przybyciu na Festiwal, przed wejściem na Teren Festiwalu; wzór Identyfikatora ustala Organizator; z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba; uszkodzenie Identyfikatora powoduje utratę jego ważności; zakazane jest odstępowanie Identyfikatora;
  3. „Uczestniku” – oznacza to osobę uczestniczącą w Festiwalu na podstawie Identyfikatora. Uczestnikiem mogą być osoby w wieku od 15 do 35 lat (z wyjątkiem Lidera grupy określonego niżej), jednak osoby małoletnie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej – opiekuna, który także opłaca koszt swojego uczestnictwa; w szczególnych przypadkach Organizator może wyrazić zgodę na uczestnictwo osób młodszych lub starszych, niż w podanym przedziale wiekowym;
  4. „Liderze” – oznacza to pełnoletnią osobę rejestrującą grupę Uczestników poprzez internetowy system rejestracyjny; Liderem może być m.in. kapłan, siostra zakonna, czy świecki lider wspólnoty; Lider może mieć więcej niż 35 lat, ale bez względu na wiek musi liczyć się z plenerowymi warunkami noclegowymi;
  5. „Odpowiedzialnym” – oznacza to osobę zaangażowaną szczególnie w organizację Festiwalu, posiadający kompetencje i uprawnienia do obsługi różnych sfer organizacyjnych Festiwalu; Odpowiedzialny podlegają bezpośrednio Organizatorowi; wyróżnia ich odpowiedni Identyfikator;
  6. „Wolontariuszu” – oznacza to osobę zaangażowaną na zasadach wolontariatu w pomoc organizacyjną przy Festiwalu. Wolontariusz podlega pod Odpowiedzialnego; wyróżnia go odpowiedni Identyfikator;
  7. „Gościu” – oznacza to osobę zaproszoną na Festiwal w charakterze prelegenta, artysty, obsługi technicznej czy do innych zadań; wyróżnia go odpowiedni Identyfikator;
  8. „Porządkowych” – oznacza to powołane przez Organizatora osoby, w tym wykwalifikowaną kadrę kierującą, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Festiwalu, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Festiwalu. Porządkowi wyróżniają się poprzez odpowiednie identyfikatory oraz noszone koszulki odblaskowe z odpowiednim napisem.

 

REJESTRACJA I ZAKUP BILETÓW

 • Udział w wydarzeniu możliwy jest wyłącznie po zakupie odpowiedniego biletu w internetowym systemie rejestracyjnym https://www.bilety.festiwalzycia.pl,
 • Warunki sprzedaży:
  1. Podczas rejestracji konieczne jest podanie działającego i aktywnego adresu e-mail Uczestnika, w celu skutecznej komunikacji Organizatora z Uczestnikiem. Za niedostarczone wiadomości z powodu wprowadzenia w formularzu błędnego adresu e-mail Organizator nie odpowiada.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia. W przypadku odwołania wydarzenia, Klient ma prawo do zwrotu ceny biletu.
  3. Terminy dostępności biletów oraz obowiązujące ceny zostaną ogłoszone na stronie www.festiwalzycia.pl i www.bilety.festiwalzycia.pl.
  4. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.
  5. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.”
  6. Bilet upoważniający do wejścia na Imprezę musi być oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora. Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wymiany Biletu na Identyfikator i wstępu na Imprezę.
  7. Organizator informuje, iż unikalny kod kreskowy/QR znajdujący się na każdym Bilecie upoważnia do jednorazowej wymiany Biletu na Identyfikator (opaskę). Każdorazowe wejście na Teren Imprezy przysługuje tylko Uczestnikowi z nieuszkodzonym Identyfikatorem umocowanym na trwałe na ręce.
  8. Organizator ostrzega, że w przypadku udostępnienia Biletu (w jakiejkolwiek formie) osobie trzeciej, Bilet ten może być wykorzystany przez tę osobę, co w konsekwencji spowoduje, że nabywca Biletu spotka się z odmową wstępu na Imprezę.
  9. W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest małoletni w wieku poniżej 16 lat, może on uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej – opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej na piśmie przez opiekuna prawnego, która przy pierwszym wejściu na Imprezę w punkcie informacyjnym przekaże deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego przez Organizatora.
  10. W przypadku, gdy osoba z niepełnosprawnością chce uczestniczyć w Imprezie wraz z opiekunem każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia Biletów.
  11. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu niewykorzystanego Biletu.
 • Zwroty i reklamacje:
  1. W przypadku zakupu biletów Klientowi zawierającemu umowę w systemie rejestracji na Festiwal Życia poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Pozostałe przypadki będą rozpatrywane każdorazowo przez Organizatora.
  2. Ewentualne zgłoszenia reklamacyjne dotyczące pakietów uczestnictwa będą rozpatrywane indywidualnie przez Organizatora. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: info@festiwalzycia.pl. W tytule maila prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz umieszczenia słów „Reklamacja”. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail wskazany w reklamacji w ciągu 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
 • Z posiadania Biletu zwolnione są dzieci, które w dniu wstępu na Teren Festiwalu nie ukończyły 4 roku życia. Dzieci, które w dniu wymiany Biletu na Identyfikator mają ukończone 4 lata a nie mają ukończonych 15 lat mogą skorzystać ze zniżki. Zwolnienie z konieczności zakupu Biletu oraz możliwość ze skorzystania z zniżki dla dzieci (4-15 lat) należy udokumentować przedstawiając na wejściu na Wydarzenie dowolny dokument potwierdzający wiek dziecka. W przypadku nieprzedstawienia dokumentu potwierdzającego wiek dziecka, należy dokonać dopłaty do Biletu w wysokości różnicy pomiędzy wartością Biletu a wartością Biletu ze zniżką, według cennika obowiązującego w dniu zakupu, lub zakupić Bilet.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do uruchomienia sprzedaży stacjonarnej niektórych rodzajów biletów w trakcie trwania Festiwalu.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 • Wejście na teren festiwalu:
  1. Do wejścia upoważnia odpowiedni i nieuszkodzony identyfikator.
  2. Brak Identyfikatora lub posiadanie Identyfikatora zerwanego lub uszkodzonego, jak również Identyfikatora nie zapiętego na ręce jest jednoznaczną podstawą do usunięcia uczestnika z Terenu Festiwalu. W przypadku zerwania lub uszkodzenia Identyfikatora (na terenie Festiwalu) Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do Porządkowych w celu otrzymania nowej kopii Identyfikatora. Opłata dla Uczestnika za wydanie nowego Identyfikatora wynosi 5 zł.
  3. Jeżeli Uczestnik zgłosi uprzednio Organizatorowi konieczność zdjęcia przez niego Identyfikatora z nadgarstka po opuszczeniu Terenu Festiwalu danego dnia a przed następnym jego wejściem na Teren Festiwalu kolejnego dnia, będzie on uprawniony do ponownego wejścia na Teren Festiwalu i otrzyma nowy Identyfikator, za zwrotem dotychczasowego Identyfikatora i po weryfikacji zgodności jego tożsamości. Opłata dla Uczestnika za wydanie nowego Identyfikatora wynosi 5 zł.
  4. Ze względu na szczególne środki bezpieczeństwa każdy wchodzący na Festiwal i przebywający na jego terenie może być poddany kontroli bezpieczeństwa (w tym kontroli osobistej oraz kontroli bagażu).
  5. Odmowa poddania się kontroli bezpieczeństwa będzie skutkowała niewpuszczeniem na Festiwal lub usunięciem z jego terenu.
  6. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do wchodzenia i przebywania na terenie Festiwalu pod opieką osoby pełnoletniej.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia lub natychmiastowego usunięcia z terenu Festiwalu osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub wykazujących postawę agresywną.
  8. Współpracowników do wstępu na teren Festiwalu upoważnia ważny, imienny identyfikator ze zdjęciem, a do wjazdu ważna, otrzymana od Organizatora wjazdówka.
 • Na terenie Festiwalu zabronione jest:
  1. okazywanie jakichkolwiek przejawów agresji i przemocy,
  2. spożywanie alkoholu,
  3. posiadanie i wnoszenie narkotyków, dopalaczy i innych substancji odurzających oraz handlowanie nimi,
  4. posiadanie i wnoszenie przedmiotów i narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych osób w tym broni i opakowań szklanych,
  5. używanie otwartego ognia (ogniska, butle gazowe),
  6. wnoszenie i posiadanie materiałów pirotechnicznych, gazu w aerozolu, substancji łatwopalnych, paliwa i agregatów,
  7. palenie tytoniu oraz e-papierosów poza miejscami do tego wyznaczonymi,
  8. wchodzenie na scenę oraz wszelkie inne zabudowania techniczne,
  9. poruszanie się pojazdami mechanicznymi i ich parkowanie poza wyznaczonymi miejscami (z wyjątkiem uprawnionych do tego służb Organizatora) – niezastosowanie się skutkuje odholowaniem pojazdu na koszt i ryzyko właściciela,
  10. wprowadzanie zwierząt,
  11. używanie sterowanych modeli latających oraz dronów,

Powyższy wykaz nie jest wyczerpujący. Służby Organizatora są uprawnione do określenia innych przedmiotów i zachowań niedozwolonych.

 • Bez pisemnej zgody Organizatora, na terenie Festiwalu obowiązuje zakaz prowadzenia wystaw, happeningów, prezentacji, handlu oraz jakichkolwiek działań promocyjnych, marketingowych i wizerunkowych.
 • Organizator utrwala przebieg Festiwalu. Przebywanie na jego terenie jest jednoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby realizacji telewizyjnej i fotograficznej oraz w nagraniach utrwalonych podczas Festiwalu wykorzystywanych i udostępnianych w sposób komercyjny lub niekomercyjny, na wszelkiego rodzaju nośnikach m.in. w celu transmisji i promocji Festiwalu oraz działalności Organizatora, Producenta wykonawczego i ich partnerów.
 • Za rzeczy zgubione lub porzucone na terenie Festiwalu Organizator nie odpowiada.
 • Wejście i korzystanie z pola namiotowego:
  1. Korzystanie z pola namiotowego możliwe jest po wykupieniu odpowiedniego biletu w internetowym systemie rejestracyjnym https://www.bilety.festiwalzycia.pl.
  2. Rodzaje dostępnych biletów opisane są na stronie https://www.bilety.festiwalzycia.pl
  3. Do wejścia/wjazdu na teren pola namiotowego upoważnia odpowiedni i nieuszkodzony identyfikator, a także ważna, wydana przez Organizatora wjazdówka.
  4. Organizator zastrzega, iż ze względu na szczególne środki bezpieczeństwa, każdy wchodzący na teren pola namiotowego może zostać poddany kontroli bezpieczeństwa, w tym kontroli pojazdu i bagażu.
  5. Osoby, które nie poddadzą się kontroli bezpieczeństwa, nie okażą identyfikatora, bądź będą pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub wykażą postawę agresywną nie zostaną wpuszczone na teren pola namiotowego.
  6. Współpracowników Festiwalu do wstępu na teren pola namiotowego upoważnia ważny, imienny identyfikator, a do wjazdu ważna, otrzymana od Organizatora wjazdówka.
  7. Pobyt, rozbijanie namiotów, parkowanie kamperów oraz przyczep campingowych jest dozwolone Wyłącznie w ramach przestrzeni do tego wyznaczonej, zgodnie z lokalizacją wskazaną przez Organizatora z zachowaniem odpowiedniej odległości między obozowiskami.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia pojazdów na teren pola namiotowego.
  9. Mężczyźni i kobiety na polu namiotowym zobowiązani są do spania w osobnych namiotach (z wyjątkiem małżeństw) i korzystania z osobnych, oznaczonych pryszniców.
  10. Pomieszczenia sanitarne oraz urządzenia na terenie pola namiotowego muszą być użytkowane we właściwy sposób, odpowiadający ich przeznaczeniu.
  11. Nie ma możliwości podłączenia prądu do namiotu, kampera lub przyczepy kempingowej.
  12. Na terenie pola namiotowego wyznaczona jest „strefa ładowania telefonu”. Możliwe jest tam podłączanie wyłącznie ładowarek do smartfonów, powerbanków i laptopów. Zabrania się podłączania m.in. lodówek turystycznych, czajników elektrycznych, suszarek, mikrofalówek, płyt grzewczych, grzałek czy innych urządzeń generujących wysoki pobór energii elektrycznej.
  13. Przed opuszczeniem pola namiotowego osoba zobowiązana jest do posprzątania i pozostawienia w nienaruszonym stanie miejsca, na którym przebywała.
 • Lider ponosi odpowiedzialność za swoją grupę, w tym za osoby niepełnoletnie, ma obowiązek uzyskać od rodziców lub opiekunów pranych zgody na uczestnictwo w Festiwalu, ponosi odpowiedzialność za pobyt grupy na terenie Festiwalu. Jeśli przyjazd grupy nosi znamiona organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, Lider zobowiązany jest dopełnić formalności względem kuratorium oświaty.
 • Osoby zmagające się z chorobami fizycznymi lub zaburzeniami psychicznymi powinny mieć informację o ścieżce postępowania w przypadku nasilenia się objawów danej jednostki chorobowej i ściśle współpracować z Liderem grupy oraz Organizatorami.
 • Podczas trwania Festiwalu, na jego terenie obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do 6.00, wszyscy znajdujący się na terenie Festiwalu są zobowiązani do zachowania umożliwiającego innym wypoczynek.
 • Organizator informuje, że na Terenie Festiwalu będzie strefa ciągłych głośnych dźwięków. Podczas Festiwalu mogą być używane światła stroboskopowe.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZWIĄZANE ZE STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO SARS-COV-2

 

 • Każdy z uczestników jest zobowiązany do:
  1. Zachowania aktualnie obowiązujących obostrzeń związanych z epidemią SARS-COV 2.
  2. Mycia lub dezynfekcji rąk przed każdym posiłkiem, a także przed i po skorzystaniu z infrastruktury sanitarnej.
  3. Zakrywania ust i nosa zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką podczas kasłania lub kichania.
 • W przypadku zakażenia wirusem organizator może przekazać dane uczestnika Państwowemu Inspektoratowi Sanitarnemu.

 

BIEG FESTIWALOWICZA

 • Termin: 11 lipca 2024.
 • Trasa i dystans:
  1. Dystans biegu wynosi około 5 km. Dokładny dystans oraz przebieg trasy zostaną wyznaczone na kilka dni przed biegiem i nie będą wcześniej ujawniane. Długość trasy będzie uzależniona od panujących warunków atmosferycznych.
  2. Start i meta znajdują się na plaży przed Oblackim Centrum Młodzieży NINIWA.
  3. Trasa biegu jest trudna i obejmuje tereny takie jak bagno, jezioro, błoto, rowy melioracyjne, strumienie, trzęsawisko, poldery, zarośla, trzciny oraz przeszkody naturalne i sztuczne.
  4. Trasa biegu na całej długości jest otaśmowana. Przekroczenie linii wyznaczonych przez taśmy oraz ominięcie lub niepokonanie przeszkody skutkuje dyskwalifikacją zawodnika. Odcinki trasy prowadzące rowem należy pokonywać jego korytem. Taśma zaczepiona na skarpie wyznacza kierunek biegu. Średnia szerokość trasy wynosi 3 metry. Na odcinkach w trzcinie lub w lesie może być rozciągnięta jedna taśma, wzdłuż której należy biec po dowolnie wybranej stronie.
 • Warunki uczestnictwa:
  1. Prawo startu w biegu mają wyłącznie osoby powyżej 15 roku życia, które są uczestnikami Festiwalu Życia (tj. wykupiły odpowiedni bilet – karnet 7-dniowy lub bilet jednodniowy i identyfikują się odpowiednią opaską).
  2. Uczestnicy muszą okazać dokument tożsamości podczas weryfikacji w Biurze Zawodów oraz oświadczyć, że nie mają przeciwwskazań do biegów długodystansowych.
  3. Uczestnicy muszą własnoręcznie podpisać oświadczenie o świadomości zagrożeń związanych z udziałem w biegu i startować na własną odpowiedzialność.
  4. Wymagane jest terminowe dopełnienie formalności zgłoszeniowych.
  5. Zaleca się, aby uczestnik umiał pływać i miał wzrost minimum 160 cm.
  6. Weryfikacja uczestników odbywa się w Biurze Zawodów, które jest czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach podanych podczas ogłoszeń po mszach świętych i innych wydarzeniach.
 • Zgłoszenia:
  1. W celu zgłoszenia do biegu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line, a następnie przyniesienie oświadczenia (w załączniku) podpisanego przez uczestnika (jeśli jest pełnoletni) lub opiekuna prawnego w przypadku uczestników 15 – 18 lat. (https://festiwalzycia.pl/zgoda_opiekuna_na_bieg_festiwalowicza.pdf)
  2. Zgłoszenia można dokonać również osobiście w biurze zawodów w godzinach podanych przez organizatora podczas ogłoszeń.
  3. Po otrzymaniu oświadczenia, uczestnik otrzymuje pakiet startowy zawierający numer startowy, chip oraz specjalne błogosławieństwo dla biegaczy.
 • Klasyfikacja jest przeprowadzana w trzech kategoriach:
  1. Indywidualna: Trzy najlepsze kobiety i trzy najlepsze mężczyzn z najszybszym czasem netto w pierwszej fali biegu.
  2. Osoby konsekrowane: Trzy najszybsze osoby konsekrowane (z podziałem na kobiety i mężczyzn) w pierwszej fali biegu.
  3. Przebierańcy: Trzy osoby, które pobiegną w najciekawszym stroju, wybrane przez powołaną przez organizatora komisję.
 • Nagrody:
  1. Zawodnicy zajmujący pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach otrzymują odpowiednio: a) “Złoty Medal Festiwalowicza” dla zawodników na pierwszym miejscu. b) “Srebrny Medal Festiwalowicza” dla zawodników na drugim miejscu. c) “Brązowy Medal Festiwalowicza” dla zawodników na trzecim miejscu.
  2. Pierwsze 300 miejsc zajętych w biegu otrzymuje Medal Festiwalowicza.
 • Formuła przeprowadzenia zawodów:
  1. Zawodnicy są zobowiązani do startu w wyznaczonym przez organizatora biegu.
  2. Przed wejściem do strefy startowej, uczestnicy muszą przejść weryfikację.
  3. Brak weryfikacji skutkuje dyskwalifikacją.
  4. Nie ma możliwości zmiany fali biegu poza tą, na którą zawodnik się zapisał.
  5. Limit ukończenia biegu wynosi 2 godziny 30 minut. Po upływie tego czasu, osoby zamykające trasę mają prawo ściągnąć uczestników z trasy.
 • Sprawy sanitarne:
  1. Organizator zapewnia możliwość skorzystania z polowych pryszniców po biegu.
  2. Uczestnicy są zobowiązani do wcześniejszego wyczyszczenia się w jeziorze bezpośrednio po biegu w celu usunięcia zanieczyszczeń z trasy.
  3. Prysznic na hali sportowej nie będzie dostępny.
  4. Na mecie zostaną wyznaczone miejsca na zniszczoną podczas zawodów odzież, takie jak buty, koszulki, odzież ochronną.
 • Postanowienia końcowe i oświadczenia
  1. W przypadku wystąpienia burzy, mogą nastąpić przesunięcia czasowe startów lub przerwy w biegu.
  2. Regulamin nie jest wersją ostateczną i może ulec zmianie do dnia 11 lipca 2024.
  3. Aktualna wersja regulaminu będzie publikowana na stronie internetowej Festiwalu Życia: www.festiwalzycia.pl.
 • Zapoznanie się z regulaminem i akceptacja jego postanowień jest obowiązkowa dla wszystkich uczestników Biegu Festiwalowicza.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Przebywanie na terenie Festiwalu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania regulaminu.
 • Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do stosowania się do poleceń służb Organizatora oraz przepisów prawa i zasad bezpieczeństwa ustalonych przez Organizatora.
 • Niestosowanie się do regulaminu, poleceń Organizatora lub wejście na teren Festiwalu przez miejsce inne niż wyznaczone przez Organizatora, skutkuje natychmiastowym usunięciem z terenu Festiwalu.
 • Niszczenie mienia znajdującego się na terenie Festiwalu podlega karze na zasadach ogólnych.
 • Organizator przyjmuje informacje publikowane na oficjalnej stronie internetowej oraz wysyłane wiadomości e-mail za oficjalną drogę komunikacji z Uczestnikami przed rozpoczęciem Festiwalu.
 • Uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem poprzez e-mail info@festiwalzycia.pl.
 • Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawach związanych wykorzystywaniem i przemocą wobec osób małoletnich lub jakichkolwiek zdarzeń mających charakter niepokojący jest o. Dominik Ochlak OMI (tel. +48 502 412 390, email: ochlak@niniwa.pl).
 • Wszelkie prawa do nazwy i logo Festiwalu są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Festiwalu będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Festiwalu lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
 • Status sponsora, patrona honorowego i patrona medialnego Festiwalu przyznaje wyłącznie Organizator.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego opublikowania zmian na stronie https://festiwalzycia.pl/regulamin-festiwalu-zycia/.
 • W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzje podejmuje Organizator.
 • Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator (Stowarzyszenie Młodzieżowe NINIWA), informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Organizatora znajduje się w klauzuli informacyjnej, https://festiwalzycia.pl/polityka-prywatnosci/.
 • Regulamin zostanie udostępniony przez wywieszenie go na terenie Festiwalu oraz umieszczenie na stronie: https://festiwalzycia.pl/regulamin-festiwalu-zycia/.